πŸ›  Connections

Step-by-step guides to help you set up connections in your Atlan workspace

Connectivity Guides

Amazon Athena Connectivity

Amazon Redshift Connectivity

Amazon QuickSight Connectivity

AWS Glue Connectivity

Google BigQuery Connectivity

Databricks Connectivity

dbt Connectivity

Fivetran Connectivity

Hive Connectivity

Looker Connectivity

Metabase Connectivity

Mode Connectivity

MySQL Connectivity

Oracle Connectivity

PostgreSQL Connectivity

PrestoSQL Connectivity

Microsoft Power BI Connectivity

Microsoft SQL Server Connectivity

Microsoft Azure Synapse Analytics Connectivity

Qlik Sense Connectivity

Salesforce Connectivity

SAP HANA Connectivity

Sigma Connectivity

Snowflake Connectivity

Tableau Connectivity

Trino Connectivity

On-Premises Databases

On-Premises BI Tools